wtorek, 2 lipca 2013

2.07


"Wasza pra­ca wy­pełni dużą część wasze­go życia i jest je­dynym spo­sobem,
aby być nap­rawdę usa­tys­fak­cjo­nowa­nym, jest ro­bienie cze­goś,
w co wie­rzy­cie, że jest czymś wiel­kim.
Je­dynym spo­sobem na ro­bienie wiel­kich rzeczy jest ro­bienie cze­goś, co się kocha.
Jeśli jeszcze te­go nie zna­leźliście - szu­kaj­cie da­lej.
Nie idźcie na kom­pro­misy. Jak w wielu przy­pad­kach, ser­ce po­wie wam, kiedy to znaj­dziecie.
Jak w każdym dob­rym związku, będzie co­raz le­piej wraz z mi­jający­mi la­tami.
Więc szu­kaj­cie, aż znaj­dziecie. Nie idźcie na kom­pro­misy."


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz